رطوبت نسبی :رطوبت نسبی در محدوده مورد مطالعه بالاست و بدلیل بخار آب همیشگی خزر هوا به سادگی اشباع میشود و غالبا در مرز اشباع قرار دارد . بررسی میانگین نم نسبی ماهانه در ساعات مختلف روز نشان میدهد مه کمترین میزان نم نسبی در ظهر روزهای تیر ماه است که حداقل به 6/63% میرسد. حداکثر نم نسبی که در ساعات اولیه بامداد رخ میدهد در ایستگاه مزبور حدود 90 درصد میباشد . که بیانگر بالابودن نم نسبی است بطوریکه حتی در خشکترین ماه یال به 3/89 درصد میرسد به این ترتیب نم نسبی بالا در روزهای تابستان پدیده شرجی را موجب میشود که شرایط آسایش و معیارهای زیست اقلیمی را تحت تأثیر قرار میدهد .بارندگی :شهر سرخ رود بدلیل برخورداری از اقلیم ساحلی خزر و موقعیت ویژه جلگه ای دارای بارش سالانه زیادی است . ضریب تغییر پذیری بارش سالانه در هیچ یک از ایستگاههای ساحلی و جلگه ای از 40% بروز تجاوز نمیکند که نشان دهنده ثبات نسبی بارش سالانه و نظم این بارندگی هاست . توزیع زمانی بارش نشان میدهد که در تمام ماههای سال مقداری باران هرچند اندک در منطقه فرو میریزد و به این ترتیب ماه و فصل خشک به معنای واقعی وجود ندارد . شهریور ماه تقریبا مصادف با شروع بارندگیهای خزری است بطوریکه 13 تا 17 درصد از حجم کل بارش سالانه را متضمن است . در مقابل اردیبهشت و در پاره ای موارد خرداد کم باران ترین ماه در ناحیه ساحلی خزر به شمار میرود . توزیع فصلی بارش نیز نشان میدهد که پاییز پر باران ترین فصل منطقه است و این به دلیل ورده توده پرفشار سیبری و عبور آن از پهنه گرم و مرطوب خزری است که چس از اشباع بارشهایی را بوجود می آورد.رطوبت نسبی :رطوبت نسبی در محدوده مورد مطالعه بالاست و بدلیل بخار آب همیشگی خزر هوا به سادگی اشباع میشود و غالبا در مرز اشباع قرار دارد . بررسی میانگین نم نسبی ماهانه در ساعات مختلف روز نشان میدهد مه کمترین میزان نم نسبی در ظهر روزهای تیر ماه است که حداقل به 6/63% میرسد. حداکثر نم نسبی که در ساعات اولیه بامداد رخ میدهد در ایستگاه مزبور حدود 90 درصد میباشد . که بیانگر بالابودن نم نسبی است بطوریکه حتی در خشکترین ماه یال به 3/89 درصد میرسد به این ترتیب نم نسبی بالا در روزهای تابستان پدیده شرجی را موجب میشود که شرایط آسایش و معیارهای زیست اقلیمی را تحت تأثیر قرار میدهد .بارندگی :شهر سرخ رود بدلیل برخورداری از اقلیم ساحلی خزر و موقعیت ویژه جلگه ای دارای بارش سالانه زیادی است . ضریب تغییر پذیری بارش سالانه در هیچ یک از ایستگاههای ساحلی و جلگه ای از 40% بروز تجاوز نمیکند که نشان دهنده ثبات نسبی بارش سالانه و نظم این بارندگی هاست . توزیع زمانی بارش نشان میدهد که در تمام ماههای سال مقداری باران هرچند اندک در منطقه فرو میریزد و به این ترتیب ماه و فصل خشک به معنای واقعی وجود ندارد . شهریور ماه تقریبا مصادف با شروع بارندگیهای خزری است بطوریکه 13 تا 17 درصد از حجم کل بارش سالانه را متضمن است . در مقابل اردیبهشت و در پاره ای موارد خرداد کم باران ترین ماه در ناحیه ساحلی خزر به شمار میرود . توزیع فصلی بارش نیز نشان میدهد که پاییز پر باران ترین فصل منطقه است و این به دلیل ورده توده پرفشار سیبری و عبور آن از پهنه گرم و مرطوب خزری است که چس از اشباع بارشهایی را بوجود می آورد.
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0