ردیف

روز

زمان

نام و نام خانوادگی

وضعیت مالی

1

شنبه

18:15

شیرویه

برقرار

2

شنبه

19:45

اسماعیلی

برقرار

3

شنبه

21:00

قاسم نیا

برقرار

4

شنبه

22:15

گیاهبان

برقرار

5

شنبه

23:30

موسوی

برقرار

ردیف

روز

زمان

نام و نام خانوادگی

وضعیت مالی

1

یکشنبه

18:15

رحمانی

برقرار

2

یکشنبه

19:45

نصیری

برقرار

3

یکشنبه

21:00

کاشانی

برقرار

4

یکشنبه

22:15

رهی

برقرار

5

یکشنبه

23:30

شفیعی

برقرار

ردیف

روز

زمان

نام و نام خانوادگی

وضعیت مالی

1

دوشنبه

18:15

رحمانی

برقرار

2

دوشنبه

19:45

منفرد

برقرار

3

دوشنبه

21:00

اکبری

برقرار

4

دوشنبه

22:15

ایلدرآبادی

برقرار

5

دوشنبه

23:30

ولی پور

برقرار

ردیف

روز

زمان

نام و نام خانوادگی

وضعیت مالی

1

سه شنبه

18:15

پروین

برقرار

2

سه شنبه

19:45

جعفری

برقرار

3

سه شنبه

21:00

جعفرزاده

برقرار

4

سه شنبه

22:15

پناهی

برقرار

5

سه شنبه

23:30

رمضانی

برقرار

ردیف

روز

زمان

نام و نام خانوادگی

وضعیت مالی

1

چهارشنبه

18:15

شیرویه

برقرار

2

چهارشنبه

19:45

خسروی

برقرار

3

چهارشنبه

21:00

آزادخواه

برقرار

4

چهارشنبه

22:15

قلی پور

برقرار

5

چهارشنبه

23:30

کاشانی

برقرار

ردیف

روز

زمان

نام و نام خانوادگی

وضعیت مالی

1

پنج شنبه

18:15

پروین

برقرار

2

پنج شنبه

19:45

-

برقرار

3

پنج شنبه

21:00

اصغری

برقرار

4

پنج شنبه

22:15

رحیمی

برقرار

5

پنج شنبه

23:30

عقیلی

برقرار

ردیف

روز

زمان

نام و نام خانوادگی

وضعیت مالی

1

جمعه

18:15

گنجی

برقرار

2

جمعه

19:45

غلامی

برقرار

3

جمعه

21:00

خالی

قابل رزرو

4

جمعه

22:15

سبزواری

برقرار

5

جمعه

23:30

نعمتی

برقرار
Unable to load control 'DesktopModules/Weather/Weather.ascx'!
The file '/DesktopModules/Weather/Weather.ascx' does not exist.

Unable to load control 'DesktopModules/UserDefinedTable/UserDefinedTable.ascx'!
The file '/DesktopModules/UserDefinedTable/UserDefinedTable.ascx' does not exist.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0